Logo

Visie

Positieve kijk

We kijken op een positieve manier naar de talenten en behoeften van het kind. We halen het goede uit elk kind. Ieder kind is knap op zijn manier.
(motivatie, positief kijken, MI)

 

Samen op weg

We gaan op weg met elk kind. Vertrekkende vanuit de vraag wat het kind NODIG heeft bieden we hulp op maat aan. Niet elke zorgvraag is oplosbaar, maar wel bespreekbaar.
(draagkracht, hulp op maat)

 

Uniek

We kijken naar de totale ontwikkeling van het kind: hoofd, hart, handen. We (h)erkennen onze kinderen om wat ze zijn, kunnen en kennen. 
(totale ontplooiing van het kind, ieder kind is uniek)

 

Geloof

We geloven in de ontwikkelings- en groeimogelijkheden van elk kind.
(leerwinst)

 

Respect

Vanuit een zorgbrede kijk communiceren we respectvol met en over onze kinderen.
(respect)

 

Verscheidenheid

Elk kind doet er toe. We zien verscheidenheid als een rijkdom.
(hulp op maat, differentiatie, inclusie)

 

Gastvrijheid

We willen in vertrouwen en in open dialoog mensen ontmoeten. Onze drempels zijn laag. We respecteren elke hulpvraag en persoonlijke nood.
(ieder kind telt, openheid)

 

Welbevinden

We creëren veiligheid en geborgenheid in een krachtige leeromgeving.
(welbevinden)

 

Kwaliteit

We willen werken aan een aangenaam leef- en leerklimaat. We willen kinderen opvoeden tot optimistische, zelfbewuste en respectvolle mensen die oog hebben voor verdraagzaamheid, eerlijkheid en luisterbereidheid.
(kwaliteit)

 

Samen school maken

We zorgen voor gepaste communicatie, overleg, coördinatie en afspraken met iedereen die bij de school betrokken is. We werken in een sfeer van verbondenheid, openheid, authenticiteit en zorg dragen voor elkaar.
(samenwerken, openheid, samen school maken, constructief, verbondenheid)

 

Wat te doen bij een zorgvraag?

Bij een zorgvraag kan u steeds juf Mieke De Baets contacteren via mieke.debaets@vbsdekleiheuvel.be.

Indien u een dringende vraag hebt kunt u steeds terecht bij mevrouw Joke Vandemaele (0478/59.79.93).

U kunt ook steeds terecht bij onze contactpersoon van het CLB: Luk Haerens via luk.haerens@vrijclbmeetjesland.be.

 

Samenwerkende partners

CLB

Hoe en wanneer kan je jouw CLB contacteren ?
Elke school werkt samen met een CLB.
Voor onze school is dit:
Vrij CLB Meetjesland
Visstraat 14 – 9900 Eeklo
09 376 70 50
info@vrijclbmeetjesland.be
www.vclbmeetjesland.be

Open?

 • Elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 (op maandag tot 17u).
 • Afspraken buiten de openingsuren kunnen enkel na afspraak. Buiten de openingsuren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
 • De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op de school. Meer info over de aanwezigheid van het CLB kan je navragen bij de school.

Gesloten?

 • Op zaterdagen en zondagen
 • Op wettelijke en decretale feestdagen (te raadplegen op https://www.feestdagen-belgie.be)
 • Van 15 juli tot en met 15 augustus
 • Tijdens de kerstvakantie
 • Tijdens de paasvakantie

 
Op www.clbchat.be kan je een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker: ook bij CLBch@t kan je met elke vraag terecht en wordt er verder met jou bekeken hoe je best wordt geholpen.
 
Voor vragen over een studierichting kan je ook al eens kijken op www.onderwijskiezer.be .
 

Wat doet jouw CLB?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:
Je kan bij het CLB terecht voor vragen over:

 • Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen…
 • Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap…
 • Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit…
 • Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld…

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van een vragenlijst, enz.
Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Meetjesland. Samen met het CLB heeft de school afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.
Onze school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan onze school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Jouw CLB-dossier
Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Daarin wordt de essentie van de tussenkomsten en begeleidingen opgenomen. Bij het hanteren van dit dossier wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Inzage in het dossier is steeds mogelijk. Vraag aan je CLB-medewerker of aan de CLB-directie hoe dit kan.
Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan Vrij CLB Meetjesland. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.
Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij Vrij CLB Meetjesland, Visstraat 14 te Eeklo. Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten.

Samenwerking met leerling, ouders en scholen
Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en ouders steun ervaren, zich gewaardeerd voelen en betrokken worden. De CLB-begeleiding wordt beschermd door het beroepsgeheim.
Het CLB-team dat met jou en onze school samenwerkt, bestaat uit een contactpersoon en trajectbegeleiders.

 • Indien er meer hulp gewenst is, kan de contactpersoon je voorstellen om samen te werken met een trajectbegeleider van het CLB of je toeleiden naar een andere hulpverlener. De trajectbegeleiders bieden een begeleiding aan op maat en/of een diagnostisch traject. Trajectbegeleiders kunnen een arts, maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of verpleegkundige zijn. Jouw CLB-team bekijkt steeds wie het best jouw vragen om ondersteuning kan beantwoorden.
 • De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en scholen.
 • Hij beluistert jouw vraag en biedt ondersteuning waar mogelijk.

Zoals reeds gezegd, kan de school voorstellen dat het CLB jou verder begeleidt. De school bespreekt dit in principe vooraf met jullie. Als dit om een of andere reden niet gebeurde, zal de CLB-medewerker in een eerste gesprek dit met jou bespreken en beslissen jullie ook hier samen of er nog verdere gesprekken volgen. In verontrustende situaties, kan de school het CLB rechtstreeks vragen om tussen te komen.  Jij en je ouders kunnen je ook niet verzetten tegen:

 • de begeleiding van spijbelgedrag;
 • systematische contactmomenten of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
 • de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Jouw CLB beschikt over een team van artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in preventieve gezondheidszorg. Zij verzorgen de systematische contactmomenten i.v.m. je gezondheid. (Men noemt dit ook soms “medisch onderzoek”). Ze nemen ook vragen op over besmettelijke ziekten. Deelname aan de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in kader van besmettelijke ziekten is verplicht.
Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij dit verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij of je ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.
Tot slot heeft je CLB nog een team van 4 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor infoavonden en infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden gedurende schoolloopbaan.

Klachten over of suggesties voor het CLB?
Ondanks de goede intenties en de kwaliteitszorg van het CLB, heb je misschien toch suggesties voor verbetering of liep de samenwerking met het CLB fout. Het CLB vindt het belangrijk dat je hun dat laat weten, zodat ze daar in de toekomst kunnen aan werken of een betere oplossing voor jullie kan vinden. Aarzel dus niet jouw CLB-medewerker of de CLB-directie te contacteren. Zij zullen je ook informeren over de klachtenprocedure. Deze vind je ook terug op www.vclbmeetjesland.be  en vervolgens klikken op “Over het CLB” en doorklikken naar “Klachten en suggesties”.
De CLB-directeur is dhr. Tom Walgraeve. Hij is bereikbaar op volgend adres:
Dhr. T. Walgraeve, directeur
Vrij CLB “Het Meetjesland” VZW
Visstraat 14  – 9900 Eeklo
Tel: 09 376 70 50
tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be

Neon +

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: Neon+ (netwerk expertisedeling en ondersteuning)                              
www.neonnetwerk.be
https://www.neonnetwerk.be/voor-ouders
 
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:  Ellen Robert  (regio Deinze – Meetjesland)
 
Tijdens de schooluren kan u ons telefonisch contacteren  via 0479/90.11.58  en daarbuiten mailtje sturen naar info@neonnetwerk.be

Geert Vandevijver is onze ankerfiguur.