Logo

Evalueren

We hanteren een brede evaluatie om het leerproces en de prestaties van elk kind permanent op te
volgen en bij te sturen. Daarbij wordt de totale persoon voor ogen gehouden.

We evalueren om:
– het ontwikkelproces te ondersteunen,
– kinderen inzicht te geven in hun leerproces,
– kinderen hun sterktes en groeikansen beter te leren kennen,
– onze aanpak voor het vervolg van het leerproces effectiever te maken,
– beslissingen te nemen,
– ouders en het kind te informeren over de vorderingen.

We kiezen passende evaluatievormen voor de doelen die we nastreven. Niet alle doelen meten we met
een product, bijv. een toets. Sommige doelen worden met zachte evaluatie beoordeeld, bijv. observatie
tijdens dagelijkse leeractiviteiten.

We hebben ook aandacht voor dialoog met de leerling, de leraren en alle andere betrokkenen, bijv.
door gerichte mondelinge en schriftelijke feedback te geven.

We willen je kind vertrouwen geven om te leren en zich verder te ontwikkelen. Daarbij hoort een
motiverende, rechtvaardige evaluatie. We houden rekening met leerlingenkenmerken en evalueren
gedifferentieerd, indien nodig.

Alle evaluatiegegevens dragen bij aan een zo compleet mogelijk beeld van de leerling. Hierover
communiceren we regelmatig met de leerling en zijn ouders, bijv. via het oudercontact, Mijn portret
(kleuterschool), het rapport (lagere school) ….

Evalueren in de kleuterschool

Elk kind is uniek, beleeft situaties op een eigen manier en ontwikkelt zich volgens een patroon dat niet zomaar voorspelbaar is. Om de best mogelijke ondersteuning te geven, is het van belang dat  de volwassenen aan wie de begeleiding is toevertrouwd zich een goed beeld kunnen vormen van wat het kind nodig heeft om zich als persoon ten volle te ontwikkelen. De leerkrachten ontdekken de talenten van een kleuter, zoeken naar de interessegebieden van elke kleuter en de relaties met anderen maar hebben ook tijdig in de gaten wanneer de ontwikkeling in een bepaald domein dreigt stil te vallen. Mijn portret is er om leerkrachten en begeleiders bij die opdracht te helpen samen met de ouders.

Kleuters schrijven niet, praten soms nauwelijks en krijgen geen punten. Toch willen we op een oudercontact een uitgebreid verslag van jullie kleuter presenteren en dit doorheen onze kleuterschool. Om zo te komen tot een kleuterportfolio. Kleuterleerkrachten observeren met als eerste brandpunt of de kleuters zich goed voelen. We evalueren kleuters door hen te observeren en te registreren hoe de evolutie is. We kijken naar het volledige kind en dit aan de hand van ‘mijn portret’. We doen dit met woorden en niet met punten. We richten onze focus op talenten, groei en vooruitgang.

INHOUD

 • Informatiefiche voor de ouders
 • A3 portretblad (1 blad per schooljaar – oudercontact maart/april)
 • Portfolio van kindtekeningen “dit ben ik” doorheen de kleuterschool (2 tekeningen per schooljaar – november en maart)
 • Mijn portret helpt om elk kind beter te leren kennen
 • Mijn portret vertrekt van het welbevinden en de betrokkenheid en volgt de ontwikkeling van het kind
 • Mijn portret geeft een beeld hoe elk kind het maakt in de setting “kleuterklas/kleuterschool”
 • Mijn portret helpt om de talenten van het kind te ontdekken
 • Mijn portret zoekt naar interessegebieden van het kind en relaties met anderen
 • Mijn portret zorgt voor een aanpak op maat van elk kind
 • Mijn portret verrijkt de communicatie tussen ouders en leerkracht/school
Afbeeldingsresultaat voor mijn portret

Hoe ?

Met mijn portret maakt de leerkracht een ‘portret’ van elk kind.

We maken gebruik van een voorgestructureerd blad op A3 formaat.

Op deze manier overloopt de leerkracht een aantal onderdelen:

 • Inschatting van het welbevinden en de betrokkenheid
 • Welke de interesses zijn van het kind en de relaties met anderen
 • Hoe de ontwikkeling verloopt binnen 9
 • Welke vragen er zijn aan de ouders
 • Welke acties er al ondernomen zijn of zullen ondernomen worden voor dit kind

In de ballonnen gaan we 2 zaken na :

Met het welbevinden bekijken we of het kind zich ergens thuis voelt, of het in zijn sas is, of het zich als een vis in het water voelt, of het zich veilig voelt in de groep  en er echt zichzelf durft te zijn, of het ontspannen en aanspreekbaar is en zelfvertrouwen uitstraalt.

Met de betrokkenheid geven we aan in welke mate het kind in zijn activiteiten opgaat, of het makkelijk tot spel komt, of het vaak geboeid en intens bezig is en geniet van uitproberen en exploreren.

In het mannetje vinden we de algemene indruk van het kind. Waar liggen zijn interesses en hoe verhoudt het zich tot andere kinderen.

In enkele woorden schetst de leerkrachteen algemeen beeld van je kind in de groep (weergegeven in het hoofd). Daarnaast noteert de leerkracht wat je kind leuk vindt en niet leuk vindt (op de mouwen) en met wie het vooral optrekt (op het hemdje).

In de kaders rond de figuur volgen we de ontwikkeling in 9 domeinen of ontwikkelingsgebieden: grove motoriek, fijne motoriek, taal, sociale ontwikkeling, logisch en wiskundig denken, begrip van de fysische wereld, goed in je vel zitten, muzische expressie, en zelfsturing/ondernemen.

In de kaders lees je hoe je kind de laatste weken is vooruitgegaan. We bekijken daarin 9 domeinen van ontwikkeling. We zetten de talenten van je kind extra in de verf door het kroontje in te kleuren voor de domeinen waarin je kind duidelijk uitblinkt. Voor de domeinen waarvan de leerkracht niet zeker is of vragen heeft of zorgen , duidt men het vraagteken aan. Dat wil zeggen dat we die domeinen verder opvolgen en meer informatie wil verzamelen door observatie en in het oudercontact.

grote/grove motoriek
bewegingen waarbij je je hele lichaam,  je armen of je benen gebruikt: kruipen, springen, in de handen klappen, de trap op- en afgaan, lopen, een koprol maken, op een stoel kruipen, een bal gooien en opvangen, …
kleine/fijne motoriek
Je handen en vingers gebruiken: de knopen van je jas dichtdoen, de bladzijden van een boek omdraaien, parels rijgen, een stift hanteren, een ring aan je vinger schuiven, kruimels oprapen, …
sociale ontwikkeling
je in anderen inleven. Aanvoelen of iemand blij, boos of verdrietig is, begrijpen hoe dat komt en er daardoor gepast op reageren: lachen als iemand anders lacht, een ander kind troosten, omgangsregels begrijpen, bedanken als je iets krijgt, van iemand iets gedaan krijgen, ‘mama’ of ‘dokter’ spelen , …
begrip van de fysische wereld
Onderzoeken en ervaren hoe de dingen zijn: hoe ze eruit zien, hoe ze aanvoelen en smaken, hoe ze in elkaar zitten en wat je ermee kunt doen. Voorspellen wat zal drijven of zinken, weten dat je knie bloedt als je valt, weten dat een vis alleen in water kan leven, vruchten herkennen aan hun geur, het geluid van een machine, een auto en een vrachtwagen onderscheiden, …
logisch en wiskundig denken
Verbanden leggen, dingen doorhebben, het ‘slim’ bekijken: nog precies weten hoe het verhaal ging of wie er gisteren bij was, aangeven wat meer en wat minder is, het oud papier in de juiste vuilnisbak doen, de rode auto’s bij elkaar zetten, de blokken van klein naar groot leggen, …
taal
duidelijk maken wat je wilt, voelt of denkt en begrijpen wat anderen zeggen: klanken nabootsen, met klanken en woorden op anderen reageren, liedjes (mee) zingen, bij prenten vertellen, een verhaal volgen, vertellen over iets wat voorbij is, …
goed in je vel zitten
zelfvertrouwen uitstralen, er meestal ontspannen bij lopen, genieten van een aai of compliment, graag bij andere kinderen en volwassenen zijn, pijnlijke ervaringen snel te boven komen. Snel wennen aan nieuwe situaties, voor jezelf opkomen als je fiets wordt afgepakt, ..
zelfsturing / ondernemen
Op ideeën komen en initiatief tonen, weten wat je wilt en de stappen zetten om dat te bereiken: een boekje willen ‘lezen’, weten welk boekje je wilt, naar het rek gaan, het boekje vinden en je gezellig installeren. Zelf keuzes maken, originele ideetjes hebben, omgaan met obstakels, doorzetten, …

muzische expressie
De ervaringen die je opdoet expressief weergeven door ze op een kunstzinnige manier te uiten. De auto van je opa tekenen of hem nabouwen met blokken, een mooie outfit bij elkaar zoeken in de verkleedkist, dansen op muziek, gevoel hebben voor ritme, veel gevoel in intonatie en mimiek leggen, een creatieve touch geven aan een knutselwerkje, …

 

Belangrijke rol in de communicatie met de ouders

Het mannetje van het portret spreekt ouders snel aan en biedt een leidraad om samen over je kind te praten. Het geeft enerzijds informatie over hoe jij je kind kent en ervaart binnen de setting van het kleuteronderwijs. Anderzijds wensen we met jullie in dialoog te gaan om het beeld van het kind te toetsen en aan te vullen met de informatie van de ouders.

We geven pas het portret (een kopie) mee naar huis na het oudercontact. We vinden het geen goed idee om het portret mee te geven zoals de leerkracht het heeft ingevuld zonder enige mondelinge toelichting. Je weet niet hoe je beknopte notities in de verschillende onderdelen gelezen zullen worden. Vandaar dat wij eerst in een oudercontact het portret willen doornemen, toelichten en samen tegen het licht houden. Zo kunnen we u als ouder een goed overzicht geven van hoe je kind het in de klas maakt en welk beeld de leerkracht van je kind heeft. Via het portret leer je als ouder je kind op een andere manier kennen. De leerkracht schetst een beeld dat echt iets zegt over je kind. Zo kom je te weten wat je kind allemaal doet op school en in welke mate de leerkracht je kind begrijpt, wat de leerkracht tot nog toe heeft ondernomen en wat de leerkracht nog verder overweegt te doen. Aan de andere kant vernemen we graag van jullie, ouders, hoe jullie je kind ervaren, bij de verschillende onderdelen en kan je zo het beeld van de leerkracht aanvullen. Soms zullen we dat beeld moeten bijstellen.

Het portret is geen rapport, maar een moment opname die van verschillende kanten bekeken moet worden. We willen er samen zeker van zijn dat alles oké is met het kind. Is dat niet het geval, dan willen we graag van elkaar weten hoe dat komt en wat eraan gedaan kan worden. Dankzij de opbouw van het portret focussen we ons op het positieve (de talenten) in het kind. We zetten de positieve kanten van het kind in de verf maar tegelijk gaan we vraagtekens niet uit de weg. We verzwijgen of verbloemen onze zorgen niet en brengen die zaken ter sprake. We staan open voor jullie gezichtspunt en jullie informatie en zien dit als een verrijking en aanvulling.

Wat doen we er mee? Waarom doen we dit?

We maken dit portret niet zomaar. Het dient om inzicht te krijgen in wat je kind nodig heeft om zich goed te voelen, om intens bezig te zijn en zich verder te ontwikkelen en in de evolutie van het kind. Het geeft ons een beeld doorheen de kleuterschool van de ontwikkeling van je kind. Mijn portret maakt een aanpak op maat van elk kind mogelijk. Het ingevulde portret inspireert tot acties en interventies om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Hier zijn het welbevinden en de betrokkenheid van het kind steeds het richtpunt.

Doordat ouders en leerkrachten samen dit portret in- en aanvullen biedt dit een kapstok om de communicatie tussen ouders en leerkrachten en school en binnen het leerkrachtenteam te verrijken.

Op het einde van de kleuterschool ontvangt u als ouder de kleuterportfolio. Een mooi aandenken aan de ontwikkeling van je kind op onze kleuterschool.

Evalueren in de lagere school

Er zijn vier rapporten per schooljaar: herfst-, winter-, lente- en zomerrapport.

Ontwikkelingsgebieden van ons rapport

Het rapport beperkt zich niet tot het meten van kennis, elk kind is zoveel meer dan een cijfer.

Hoe je bent en hoe je overkomt,                            hoe je schrijft en teksten maakt,
hoe je speelt en werkt,                                            hoe je naar taal kijkt, taal vergelijkt, om je taalgebruik te verbeteren,
hoe je jezelf redt,                                                    hoe je rekent,
hoe je spreekt en luistert,                                      wat je weet, kent en kunt van de wereld om je heen,
hoe je leest,                                                            hoe je beweegt en hoe je je uitdrukt in woord, dans, beeld muziek en media.

Er zijn vier rapporten per schooljaar: herfst-, winter-, lente- en zomerrapport.
We rapporteren over attitudes, kennis, vaardigheden, leerstrategieën, sociale vaardigheden en dit
binnen de totale persoonlijkheid van elk kind. Elke rapportperiode staat een specifiek thema in de kijker:
welbevinden, ik en de anderen, leren leren en talent hebben voor …. We gebruiken hierbij het leerplan
Zin in leren, zin in leven! als leidraad.

Maatwerk
Elk rapport is maatwerk met cijfers, picto’s en kleuren. In het eerste leerjaar werken we enkel met
pictogrammen (geen punten) zodat het rapport voor de leerlingen leesbaar is.

• Met punten
Er worden punten voor een leergebied, onderdeel van een leergebied of toets aan doelen gekoppeld.
Soms worden de punten van toetsen met eenzelfde onderwerp samengeteld of geclusterd.
Er worden geen percentages weergegeven. Gemiddelde en medianen staan ook niet op ons rapport.
We willen het vergelijken met de anderen zoveel mogelijk vermijden in het belang van onze leerlingen.
De beoordelingen en cijfers geven weer wat uw kind op een bepaald moment kan en kent. Ze bij elkaar
optellen heeft weinig zin. Maak liever de som van de inspanningen die uw kind leverde en waardeer het
daarom. Hoe de cijfers ook zijn, spaar uw aanmoedigingen niet.
De lat ligt voor iedereen hoog, maar niet voor iedereen gelijk. Niet alle kinderen hoeven op hetzelfde
niveau te staan om over te gaan. De klassenraad beslist op het einde van het schooljaar en houdt
rekening met persoonlijke groei en evolutie.

• Zonder punten
Vaardigheden onder knie krijgen, is een onderdeel van het leerproces. Zo worden muzische
opvoeding en creatief schrijven beoordeeld met plantjes. De motorische ontwikkeling, waaronder
vloeiend schrijven en bewegingsopvoeding, met trapjes. De betekenis van de plantjes en de trapjes:

Nog veel oefenen – nog oefenen – het lukt – het lukt zeer goed

Differentiatie

Elk rapport start met een algemeen woordje. We kiezen bewust voor een positieve en zinvolle
boodschap over de algemene groei in attitudes, kennis en vaardigheden van de voorbije periode &
kansen voor de komende tijd.
Daarnaast kan de leerkracht of andere evaluatoren bij elk onderdeel apart verduidelijken wat uw kind
goed kan of nog moeilijk vindt. Bij elk rapport kan bovendien een groeipunt worden toegevoegd. Dit om
aan te geven waarin jouw kind nog sterker kan groeien.

Als uw kind een individueel traject volgt, opgesteld door de leerkracht en het zorgteam, wordt dit aangeduid met voetjes. Het gaat dan over een aangepaste verwachting of toets.

Voor differentiatie bij toetsen gebruiken we aangepaste pictogrammen.

Tijd (tempodifferentiatie) –  Hulpmiddelen (stappenplan, tafelkaart, …), Extra hulp, uitleg – Materiaal (MAB-materiaal, zakrekenmachine, …) – Aangepaste toets (minder vragen, andere vragen)

 Rapporteren = communiceren

We richten onze aandacht op groei en vooruitgang (ontwikkeling). We gaan in gesprek met kinderen via
kindcontacten en met ouders via oudercontacten. Het rapport is een manier om kinderen te laten
ervaren dat het over henzelf gaat. We nodigen uit tot reflectie en bijsturing. We bereiden hen voor op
volgende stappen en ondersteunen hierin emotioneel.
Onderaan het rapport kunnen jullie als ouders en jullie kind een zelfevaluatie invullen. We stellen het
erg op prijs wanneer jullie hiervoor samen met je kind even tijd willen vrij maken. Wees eerlijk en
motiverend in uw reactie.
Als u nog vragen hebt over het rapport, kan u steeds terecht bij de klasleerkracht(en) of directie.