Logo

Afwezigheid of ziekte

Mogen wij vragen om het secretariaat of de leerkracht steeds in te lichten via telefoon of e-mail.

wegens ziekte

 • Bij méér dan één kalenderdag afwezigheid door ziekte, is een medisch attest verplicht.
 • Bij minder dan één kalenderdag afwezigheid door ziekte, is een briefje van de ouders voldoende. De invulbriefjes kunt u vinden in de agenda van uw kind en kunnen slechts 4 keer per schooljaar worden gebruikt.
 • Bij chronische of langdurige ziekte neem je contact op met mevr. Joke, we gaan dan samen met het CLB in overleg.
 • Wij vragen om consultaties bij een arts zoveel mogelijk buiten de schooluren in te plannen, bijvoorbeeld een bezoek aan de
  tandarts. Indien dit niet kan, gelieve op voorhand de leerkracht of het secretariaat te verwittigen.

andere

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn.
Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 • het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

 

Voor alle andere afwezigheden is de toestemming van de directeur nodig.
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met mevr. Joke.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Revalidatie
 • Rouwperiodes
 • Topsport
 • Persoonlijke en uitzonderlijke omstandigheden (geboorte, …)

attest toedienen medicatie op school