Logo

Ouderraad

Bram De Munter

Bram De Munter

voorzitter

papa van Sepp

Danytia Verbeke

Danytia Verbeke

trekker 'vrienden van de school'

mama van Louis

Monika Drozd

Monika Drozd

vertegenwoordiger schoolraad

mama van Dylan

Michael Gurickx

Michael Gurickx

papa van Elena

Joke Claeys

Joke Claeys

juf L6

Brenda Geyssens

Brenda Geyssens

juf L6

Joke Vandemaele

Joke Vandemaele

directeur

Als ouder zijn we allen begaan met het leerproces van ons kind en de visie van de school. De ouderraad van VBS De Kleiheuvel vormt de brug tussen directie en leerkrachten enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds.

Als ouderraad willen we het gemeenschapsgevoel op de school versterken door allerlei activiteiten te organiseren. De opbrengst van deze activiteiten benutten we om een nog betere leer- en leefomgeving voor onze kinderen te maken.

Daarnaast zijn de leden van de ouderraad een nuttig aanspreekpunt voor alle ouders. Jullie kunnen steeds bij ons terecht met bezorgdheden, vragen, suggesties of bedenkingen. We gaan dan voor jullie op zoek naar oplossingen en antwoorden en indien nodig bespreken we dit verder met het schoolteam.

We hopen dat we u via deze weg prikkelen. Steeds zijn we op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders die willen nadenken en handelen in het belang van de school en van onze kinderen, als lid van de ouderraad of als ‘vriend van de school’. Vele handen maken licht werk. En wees gerust, het plezier en het natje en droogje zijn daarbij noot ver weg!

Is je interesse gewekt? Of wil je even je licht komen opsteken? Geeft gerust een seintje aan iemand van de ouderraad of stuur een mail naar ouderraad@vbsdekleiheuvel.be!

Bram De Munter

Voorzitter ouderraad VBS De Kleiheuvel

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 4 geledingen: het schoolbestuur, het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. Iedere geleding heeft maximum 2 vertegenwoordigers. De schoolraad heeft informatierecht over alle onderwerpen die een weerslag hebben op het algemene schoolleven en beschikt tevens over advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid.
 
Directie
Joke Vandemaele
 
Voorzitter (leerkracht)
Mia Martens
 
Schoolbestuur
Veronique Gantois
                                  
Leerkrachten (leden pedagogische raad*)
Heidi Cauwels
Martine Dobbelaere
 
Ouders                       
Monika Drozd

Lokale gemeenschap
Sabine Buysse 
Greet Lameire               

Secretaris
Joke Vandemaele

* de personeelsvergaderingen vervangen onze pedagogische raad waarbij elk lid van de personeelsvergadering een lid is van de pedagogische raad en het pedagogisch team kan vertegenwoordigen.

Schoolbestuur

Onze school en de Vrije Basisschool “De Papaver” behoren tot hetzelfde schoolbestuur, nl. vzw schoolcomité Adegem en Kleit.
Met adres:  Adegem-Dorp 16A te 9991 Adegem.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om dit schoolgebeuren uit te bouwen, doet het een beroep op de eigen begeleiding.

Leden van het schoolbestuur

Raad van bestuur

  • Veronique Gantois (voorzitter)
  • Dirk Van den Abeele
  • Marijke Roeges

Algemene vergadering

  • Annelies De Jonghe
  • Heidi Van de Keere
  • Bram De Jonge
  • Zuster Urbana (congregatie Zusters Franciscanessen Sleidinge)